PREV........NEXT........INDEX........NEW SEARCH

Korean Bibliography

Topical Terms

Yi, Hyong-gi, Waterfall
Yi, Hyunbo see "Yi, Hyon-bo"
Yi, I
Yi, I, The man of the world may never know...
Yi, I, The nine bends in Kosan..., and others
Yi, I,--1536-1584.
Yi, Ik
Yi, In-song, Artist
Yi, Jang-hi see "Yi, Chang-hui"
Yi, Jonyon see "Yi, Chonyon"
Yi, Jung see "Yi, Chong"
Yi, Jyung-chin see "Yi, Chong-jin"
Yi, Kae, Candlelight
Yi, Kae, The candle that burns in the room...
Yi, Kang
Yi, Ki-hyong
Yi, Ku
Yi, Kun-bae, A certain year
Yi, Kun-bae, A certain year, and others
Yi, Kun-bae, Door
Yi, Kun-bae, Rise and fall
Yi, Kun-bae, The sound of water
Yi, Kun-bae, The vision of winter
Yi, Kun-sam, A respectable profession
Yi, Kwal
Yi, Kwang-soo see "Yi, Kwang-su"
Yi, Kwang-su
Yi, Kwang-su, Halmon
Yi, Kwang-su, Halmum
Yi, Kwang-su, Obscurity
Yi, Kwang-su, The soil
Yi, Kwang-su, The unenlightened
Yi, Kyu-bo
Yi, Kyu-bo, Farmhouse, and others
Yi, Kyu-bo, The day is warm and the wind blows gentle...
Yi, Kyu-chai
Yi, Kyubo see "Yi, Kyu-bo"
Yi, Mi-ruk
Yi, Mi-ruk,--1899-1950--Childhood and youth.
Yi, Mu-yong, The mind of an ox
Yi, Mun-gu, The tale of Kim Tagbo
Yi, Mun-gu, The tale of Kim Takbo
Yi, Mun-yol, Early spring, mid-summer
Yi, Mun-yol, The Kraken
Yi, Myong-gyun, Homeland
Yi, Myong-han, As the sun has set in the western mountain...
Yi, Myong-han, Before the morning star withdraw...
Yi, Myong-han, Do not shake me off and leave me...
Yi, Myong-han, Dream road, and others
Yi, Myong-han, If my dream-road should ever..., and others
Yi, Myong-han, Since my life is more than half spent...
Yi, Myonghan see "Yi, Myong-han"
Yi, Myung-han see "Yi, Myong-han"
Yi, Nul-tan
Yi, Pang-won see "Taejong, King of Choson"
Yi, Pangwon see "Taejong, King of Choson"
Yi, Pom-son, A stray bullet
Yi, Pom-son, Autumn leaves
Yi, Pom-son, God of the earth
Yi, Pom-son, The cosmos
Yi, Pom-son, The people of crane village
Yi, Pyong-ju, The wind and landscape of Yenang
Yi, Saeck see "Yi, Saek"
Yi, Saek, Lost in sunset
Yi, Saek, The clouds are lowering in the valleys...
Yi, Saek, The passing clouds gather in the valley...
Yi, Sang
Yi, Sang, A discontinued knot
Yi, Sang, A flower-tree
Yi, Sang, Meeting and farewells
Yi, Sang, Meetings and farewells
Yi, Sang, Mirror
Yi, Sang, Mirror, and others
Yi, Sang, Poem no.12
Yi, Sang, The cliff
Yi, Sang, The morning
Yi, Sang, The wings
Yi, Sang, Wings
Yi, Sang-bom, Artist
Yi, Sang-du, The host will pour the drinks...
Yi, Sang-hwa, Does spring come to a lost land
Yi, Sang-hwa, Does spring come to these forfeited fields, and others
Yi, Sang-hwa, Does spring come to these stolen fields
Yi, Sang-hwa, Parting
Yi, Sang-hwa, To my bedchamber
Yi, Sang-hwa, To my bedroom
Yi, Sangdu see "Yi, Sang-du"
Yi, Song-bu, Paddies
Yi, Song-bu, Spring
Yi, Song-bu, The bulldozer
Yi, Song-bu, The bulldozer, and others
Yi, Song-bu, The sea
Yi, Song-gye
Yi, Song-ja
Yi, Songgye, see also "Taejo"
Yi, Soon-shin see "Yi, Sun-sin"
Yi, Soonsin see "Yi, Sun-sin"
Yi, Su-hwa, Autumn sunlight, and others
Yi, Sul-ju, Journey
Yi, Sul-ju, Journey, and others

PREV........NEXT........INDEX........NEW SEARCH